Køb og Salg af Kolonihaver

Læs her om køb og salg af kolonihaver (pdf)

Haveforeningen Grænsen, som ligger ved Børglumvej i Aarhus N, har 139 haver.

Vi sælger normalt ca. 10 til 15 haver om året med priser fra ca. 50.000 kr. til 350.000 kr. For at kunne købe en kolonihave hos os, skal du være skrevet op på vores venteliste.

Vi kan se fra de tidligere år, at vi sælger haver til både dem som står langt oppe på ventelisten – men også til næsten nye på ventelisten, da ønsker og økonomi er meget forskellige. Vi sætter ikke haver til salg på vores hjemmeside. Vores kolonihaver til salg bliver sendt ud til alle på ventelisten. For at blive skrevet op til ventelisten skal man møde op til åbent hus.

Ventelisten og hvilket nummer du er på listen, finder du oplysning om andet steds på vores hjemmeside. Du kan læse mere om ventelisten og procedure under punkterne i menuen.

I det følgende kan du læse om proceduren ved køb og salg:

Når du vil sælge

Den indledende salgsproces

Første led i et salg er, at du møder op på åbent kontor, ved Marketenderiet.

Datoer og tidspunkter for Åbent Kontor kan du finde her.

Du skal huske at medbringe en opsigelse af lejekontrakten (opsigelse med bebyggelse eller opsigelse uden bebyggelse) samt en ejererklæring. Disponerer du over P plads skal det fremgå af opsigelsen, at du også har en P-plads, der opsiges

Du gennemgår sagsmappen for din have sammen med et byggeudvalgsmedlem fra bestyrelsen, tjekker om der er Ibrugtagningstilladelse på bygningerne og aftaler et besøg i haven.


Vurdering af kolonihaven

Når alle betingelser er i orden, sender bestyrelsen besked til vurderingsudvalget med havenummer, navn på sælger og sælgers telefonnummer og e-mail adr. Vurderingsudvalget aftaler tidspunkt for vurderingen med sælger, gennemfører vurderingen, som derpå sendes til bestyrelsen.

Den videre salgsproces

Bestyrelsen gennemgår vurderingen og sender den herefter til Sælger, som har 14 dage til at godkende den. Når sælger har godkendt vurderingen, sendes en annonce ud til haveforeningens venteliste.
Der aftales besøg på to forskellige dage hvor sælger fremviser sin have for interesserede købere.

Sælger indhenter Tingbogsattest

Sælger udfylder sin del af købsaftalen og indhenter Tinglysningsattest.

Hav MitID og betalingskort parat (Tingbogsattesten koster kr. 150,-). Du skal endvidere bruge flg. oplysninger, når du udfylder dokumentet: Matrikelnummer 12 dd, Ejerlav: Vejlby by, Vejlby

Gem attesten på din pc og send en kopi til foreningens køb og salg gruppe sammen med din del af købsaftalen.

Husk også at tage stilling til om du ønsker fravalg af tilstandsrapport, hvilket i givet fald ligeledes skal meddeles på blanketten fravalg af tilstandsrapport.


Fortrydelsesret:

Vær opmærksom på fortrydelsesret i henholdt til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Når du vil købe

Mød op på fremvisningsdag

Hvis du vil købe en kolonihave, skal du – når du får meddelelse om, at der er en have til salg – møde op på en af de 2 fremvisningsdage og tilkendegive at du er interesseret i at købe den udbudte have. Kolonihaven bliver herefter tilbudt til den med interesserede køber med højest anciennitet på ventelisten.


Hvis du bliver tilbudt at købe den fremviste have

Som køber vil du modtage en lejekontrakt som du skal underskrive og en købsaftale, hvor sælger på forhånd har udfyldt sin andel og hvor du skal udfylde din del af købekontrakten.

Overtagelsesdato er forinden aftalt og vil fremgå af købsaftalen.

Det står dig som køber frit for, om du i forbindelse med købet ønsker at overtage løsøre til den fastsatte pris. Det vil du have givet meddelelse om før du modtager købsaftale til underskrift.

Den underskrevne købsaftale og lejekontrakten

Den af begge parter udfyldte købsaftale og Lejekontrakt afleveres til bestyrelsen, der herefter sikrer at såvel køber, sælger som bestyrelse har et eksemplar af købsaftalen og at køber samt bestyrelse har et eksemplar af lejekontrakten.

Du skal som køber være opmærksom på:

  • at du er forpligtet til at tegne en brandforsikring på huset inden købsdato
  • at købsprisen skal tilgå haveforeningens bankkonto inden købsdato
  • at du på købsdagen skal kunne fremvise dokumentation for at købsbeløbet er overført til haveforeningens konto


Køber og sælger i fællesskab

På overtagelsesdagen aflæser køber og sælger el og vand. Sælger tager et billede af el- og vandaflæsningerne og sender dem til kassereren på dagen sammen med oplysning om overtagelsesdato.

Hvis du vil vide mere om køb og salg og prisfastsættelser

Hvis du vil vide mere om køb og salg, fastsættelse af handelspriser på kolonihaver oma, så kan du læse denne vejledning om køb og salg af kolonihaver på Kolonihaveforbundets hjemmeside. Her kan du også finde Kolonihaveforbundets vurderingsregler.