Ordensregler

 

Ordensregler for Haveforeningen ”Grænsen”

1. Beboelse
1.1 Helårsbeboelse i kolonihaverne er forbudt. Beboelse er tilladt i tiden fra den sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. Resten af året er det ikke tilladt at opholde sig i haven i tidsrummet mellem kl. 21:00 og kl. 07:00.

2. Nybygning og omforandring af huse og terrasse
2.1 I følge lejekontrakten med Aarhus Kommune, må der kun opføres bygninger, der er godkendt af Kolonihaveforbundets Århuskreds. På området må der kun opføres nye/omtrent nye bygninger eller bygninger, der i forbindelse med evt. opsigelse af havelodder i haveforeningen, skal flyttes.

2.2 Ved nybygning og forandring af hus/e, drivhuse og overdækket terrasse mm. skal Kolonihaveforbundets Århuskreds’s Byggeretningslinjer vedr. kolonihavehuse følges. Retningslinjerne kan findes på Kolonihaveforbundets Århuskreds’s hjemmeside eller rekvireres hos bestyrelsen.

2.3 Såfremt nybygning og omforandringer kræver godkendelse af offentlige myndigheder (f.eks. bygningsmyndigheder), påhviler det kredsen eller dennes lejere at indhente sådanne godkendelser.

2.4 Der må på den enkelte havelod anlægges et vandbassin med et maximalt areal på 10 m2 og en dybde på højst 40cm.

2.5 Medlemmerne er underlagt kommunens vandregulativ. Overtrædelse må ikke finde sted.

3. Installationer
3.1 Medlemmerne hæfter selv for alle installationer i deres have.

3.2 Medlemmerne må under ingen omstændigheder selv skifte vandur ud ved frostsprængning eller lignende, men skal henvende sig til bestyrelsen. Kun en autoriseret VVS-montør må udskifte vanduret. Det vandur, der udskiftes, skal afleveres til kassereren af hensyn til regnskabet.

3.3 Ingen må uden bestyrelsens tilladelse tilslutte sig el-anlægget. Henvendelse skal ske til kassereren.

3.4 Indlæggelse af el og andet elarbejde må kun udføres efter gældende regler på området. Ingen ud over en autoriseret el-installatør må tage sig adgang til de elskabe, der er installeret i kolonihaveforeningen eller foretage ændringer heri.

3.5 Ved installering af el inden for den enkelte kolonihave, skal der installeres en godkendt elmåler. Haveejeren skal oplyse foreningens kasserer om, at der er indlagt el inden for den enkelte kolonihaves havelod, og hvilket husnummer det drejer sig om.

3.6 Tv- og andre antenner er tilladt, – under forudsætning af, at en eventuel antenne ikke anbringes højere end 1,5 meter over husets tagryg og i øvrigt placeres så antennen skæmmer omgivelserne mindst muligt.

4. Kolonihaveområdet, haverne og bebyggelsens stand
4.1. Kolonihaverne og de derpå værende bebyggelser skal holdes i ordentlig og sømmelig stand. Overholdes disse regler ikke kan lejemålet ophæves.

4.2 Forud for en eventuel opsigelse skal havelejeren i et anbefalet brev opfordres til at bringe haven eller hus(e) i orden inden for 14 dage fra brevets modtagelse. Bringes hus eller have ikke i orden kan lejemålet ikke fortsætte, med mindre særlige omstændigheder taler derfor. Om disse omstændigheder foreligger afgøres af haveforeningens bestyrelse eller Kolonihaveforbundets Århuskreds.

5. Beplantning
5.1 Kolonihaverne skal anlægges sådan, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne. Tillukning af haverne i form af beplantning må således ikke forekomme. Jorden skal dyrkes som kolonihave.

5.2 I følge lejekontrakten med Aarhus Kommune skal den enkelte havelod omgives af klippede hække med en maksimal højde ud imod haveveje og mellem de enkelte havelodder på 1,60 meter. Det accepteres, at der omkring havelågen tillades en hækportal, der overstiger maksimumshøjden på 1,60 meter.

Den del af hækken i haverne nr. 4,5,6,9,(10),11,12,13,16,17,18,19,22,23,45, (47),65,68,88,89,108,109,110,129,130 og 149, hvor hækken fungerer som haveforeningens ydre afgrænsning mod offentlig areal eller helårsbebyggelse, må hækken have en maksimal højde på 1,80 meter.

5.3 Hække mod vej og sti ejes af haveforeningen, men vedligeholdes og holdes ren for andre planter end hækplanter, af den enkelte havelejer.
5.4 Alle hække holdes fri for ukrudt ved roden.

5.5 Yderhække og mellemhække klippes mindst 2 gange om året (også indvendigt), første gang inden den 07. juli og anden gang inden den 1. oktober.

5.6 Der skal plantes levende hegn langs veje og fællesstier. Hyld, pil samt birk må ikke plantes. Eksisterende træer af disse sorter skal fjernes. Andre prydtræer må max. være 4 m høje.

5.7 Højdebevoksningen, frugttræer m.v. skal plantes indenfor mindst 2 m fra skel.

5.8 Hække og større træer må ikke fjernes ved fraflytning. Haverne skal have et åbent og parklignende præg. Naboer betaler hver halvdelen af fælles hæk i skel.

5.9 De udlagte haveveje renholdes af havelejerne indtil vejens midterlinier. Havelejerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel eller lignende i havekolonien.

5.10 Brug af sprøjtemidler/pesticider er forbudt i havekolonien.

6. Parkering
6.1 For at større køretøjer kan passere i havegangene, herunder redningskøretøjer og brandbiler, er parkering i havegangene forbudt. Undtaget er parkeringspladser, anvist og nummereret af bestyrelsen, hvor reglerne for brandveje kan overholdes. Parkering i øvrigt henvises til de anlagte nummererede parkeringspladser eller uden for kolonihaveområdet.

6.2 De nummererede parkeringspladser kan kun tildeles medlemmer, der har egen indregistreret bil og mod betaling. Tildeling af en parkeringsplads sker efter en venteliste – administreret af bestyrelsen. Haveejer med handicapparkeringskort til egen bil har fortrinsret, når der bliver en plads ledig. Registreringsattesten skal fremvises bestyrelsen (besluttet på generalforsamlingen 2014) når de får tildelt en parkeringsplads. Registreringsattest skal forevises bestyrelsen på forlangende. Kun den tildelte faste parkeringsplads må benyttes.

6.3 Har et medlem fået tildelt og betalt for en parkeringsplads opkræves afgiften sammen med indbetalingen af haveleje mm.

6.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at idømme medlemmerne en bod på 300,-kr. ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser om parkering. En idømt bod dækker ikke lejeafgiften for et eventuelt ønske om en fast parkeringsplads. Ved fortsat overtrædelse idømmes en ny bod og bestyrelsen kan opsige lejeaftalen og nægte vedkommende at leje en have på ny. Boden betales til foreningens kasserer senest en måned efter, at boden er idømt.

6.5 Det påhviler medlemmerne at kontrollere, at deres gæster parkerer lovligt. De udlejede nummererede parkeringspladser må ikke benyttes af andre, selvom pladsen er ledig. Er de unummererede parkeringspladser, der er til fri afbenyttelse, optaget, skal gæster henvises til parkeringspladser udenfor foreningen.

6.6 Aflæsning og pålæsning fra person- og mindre varevogn må højest vare 10 minutter.

6.7 Motorkørsel i havekolonien må ikke overstige 20 km i timen.

6.8 Reparationer af biler i større omfang må ikke finde sted på havekoloniens område, ligesom uindregistrerede biler ikke må efterlades.

6.9 Bilvask i havekolonien er ikke tilladt.

6.10 Det er forbudt at bygge garageanlæg eller lave parkeringsplads i haverne, hverken særskilt eller som tilbygning til allerede eksisterende huse.

7. Marketenderiet
7.1 Marketenderiet ejes af haveforeningerne ”Grænsen” og ”Riisvangen”. Marketenderiet ledes af de to foreningers bestyrelser. Særlige vedtægter er vedtaget i fællesforeningen.

7.2 Udsalg af øl, spiritus og andre varer må kun finde sted hos den af haveforeningernes ansatte marketender og i det dertil godkendte marketenderi.

7.3 Hos marketenderen, i eller omkring marketenderiet, må der ikke foregå drikkeri eller usømmelig virksomhed, ligesom dette heller ikke må foregå på haveforeningernes veje og pladser. Dog kan man søge bestyrelsen og de respektive berørte haver om tilladelse til at holde en fælles vej/foreningsfest. På kolonihavernes fælles friareal/festpladsen, gælder fællesforeningens regler.

7.4 Den ansatte marketender må selv sørge for, at hans virksomhed er lovlig. Marketenderen er selv ansvarlig overfor myndighederne for sin handlemåde.

8. Øvrige regler
8.1 Medlemmerne skal overholde ro og orden. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel e.l. I modsat fald kan lejemålet opsiges.

8.2 Husdyrhold må ikke finde sted. Hunde skal holdes i snor. Katte må gå frit.

8.3 Benyttelse af skydevåben i haveforeningen er forbudt.

8.4 Inden for kolonihaven gælder politiets Ordensbekendtgørelse. Det betyder bl.a., at man ikke må være nøgen, hvis man kan ses fra vej, stier og offentlige arealer. Derimod gør man ikke noget strafbart, hvis kan ses nøgen fra naboens have.

8.5 Der må ikke henkastes affald af nogen art på haveforeningens område og ej heller på tilstødende arealer.

8.6 Al haveafbrænding i kolonihaverne er forbudt i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 48 af 13-01-2010 ikrafttræden den 20-01-2010.

8.7 Havelodderne skal forsynes med tydelig og ud mod havegangen synligt nummer.

8.8. Medlemmerne pålægges en bod på kr. 300,00 for ikke at overholde deadlines på aflevering af aflæsning af el og vand.

9. Bestyrelsens opgaver
9.1 I følge lejekontrakten med Aarhus Kommune og Vedtægt for Haveforeningen Grænsen er det haveforeningens bestyrelse, der skal påse, at de fastsatte bestemmelser overholdes.

9.2 Det er ligeledes bestyrelsens opgave at sikre, at de ordensregler, der senest er besluttet på generalforsamlingen – fastsat i Ordensregler for Haveforeningen ”Grænsen” – overholdes.

Århus den 29. marts 2018.

Formand
Pia S. Vogelius

Næstformand
Tråd ud af bestyrelsen

Kasserer
Else Marie Hansen

Sekretær
Lena Bryne

Bestyrelsesmedlem
Simon Jørgensen


§ 1.1 om perioden for havesæson er jf. kontrakt med Aarhus Kommune ændret. Jf. beslutninger på General¬for¬samlingen den 10. marts 2016 er § 5.2 om haveforeningens ydre hækhøjde ændret og tidligere § 6.3 om gæsteparkeringspladser er udgået (§ 6.5 konsekvensrettet). § 5.3, 5.4 og ny 8.8 jf. Generalforsamling 2018.