Procedure for salg – og køb

Procedure/rækkefølge for salg – og køb – af kolonihave i HF Grænsen

Vi bliver nødt til at minimere korrespondance pr. mail, så henvendelse og hjælp i forbindelse med godkendelser og salg af kolonihaver skal ske på bestyrelsens “Åbent Kontor”. Åbningstider se her. De nedenstående angivne tider holder ikke i sommerferieperioden.

Listen indeholder ikke alle dele af salgsprocessen.

 1. Før du siger din/jeres kolonihave op, skal du være sikker på, at der er en Byggetilladelse og en Ibrug­tag­ningstilladelse for al bebyggelse på din havelod, og at din have overholder lejekontrakten med Aar­hus Kommune og haveforeningens Ordensregler, da vores kolonihaver ikke må vurde­res, før bebyg­gel­se og/eller have er lovlig. Det er os som lejer, der er ansvarlig for, at alt er lovligt før salg.
  Bebyggelse fra før 1978, der ikke er over 40 m2, skal ikke have en Byggetilladelse eller Ibrugtagningstilladelse fra Kredsen. Ha­vefor­eningen skal dog have en tegning af, hvor bebyggelsen er placeret og afstand til skel.
 2. Mail til haveforeningen eller kom til ”Åbent Kontor”, hvis du mangler tegninger/tilladelser og meddel, hvilket ”Åbent Kontor” du kommer til for at høre, om havefor­eningen har tegninger/tilla­del­ser liggende. Har haveforeningen oplysninger om din bebyggelse, har vi dem klar til den dag, du har meddelt. Hvis vi ikke har det, du mangler, får du in­formation om, hvad du så skal gøre på “Åbent Kontor” 😊.
 3. Haveforeningens Bygge­udvalg kommer og ser din have og det ydre af bebyggelsen. Er det ikke efter foreskrif­terne/tilladelserne, skal det lovliggøres før kolonihaven vurderes. Ønsker sælger, at besty­rel­sen skal kigge på det indre af bebyggelsen, skal der laves en aftale. Vi kan oplyse, at konstateres der ulovlige forhold i forbin­delse med en vurdering, kan det ikke med­regnes ved fastsæt­telse af husets værdi, og forholdet betin­ges lovlig­gjort inden salg, da en bestyrelse ikke må sælge kolonihaver, der ikke er lovlige.
 4. Når/hvis al bebyggelse og have er lovlig, kan kolonihaven opsiges. Det sker i ”Åbent Kontor”. Du bliver her orienteret om den videre salgsproces, og om hvilke papirer (fraskrivelseserklæ­ring/rapport, ud­skrift fra Tinglysningen, Ejererklæring og evt. kvittering for autoriseret udførte installationer, liste over løsører mv.) vi skal have, inden kolonihaven må sendes til vurdering. Du får en liste over, hvilke papirer der skal ligge klar før salg, og hvem der gør hvad 😊.
 5. Efter opsigelse mailer bestyrelsen en del dokumenter om køb- og salg til dig. Har du ingen mailadresse, skal du give bestyrelsen besked. Sælger skal kvittere for modtagelse af dokumenterne.
 6. Sælger skal bl.a. tage stilling til udarbejdelse af en Tilstandsrapport eller underskrive ”Fravalg af Tilstands­rapport”, inden haven kan sendes til vurdering. Fravælger du Tilstandsrapport, skal du skrive under på dokumentet om fravalg, og sende den underskrevet pr. mail eller lægges i haveforeningens postkasse – efter aftale med bestyrelsen. Som noget nyt skal sælger underskrive en Ejererklæring om bl.a. arbejde, der kræves udført af autoriserede håndværkere mv. Forbundets oplysninger om køb og salg kan ses her: http://kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/juridiske-forhold/
 7. Sælger SKAL indhente en dokumenteret udskrift fra Tingsretten på havelodden, der sikrer, at der 1) ikke er tinglyst pant 2) eller anden adkomst/ejerskab af kolonihavehuset end sælger. Udskriften sendes pr. mail til haveforeningen eller lægges i haveforeningens postkasse – efter aftale. Der skal søges på dit havenum­mer i Haveforeningen Grænsen, del af matr.nr. 12 dd, Vejlby By, Vejlby her
 8. Inden vurdering skal der mailes en liste over løsører med prisforslag og den underskrevne Ejererklæring til bestyrelsen, da de skal indgå i vurderingspapirerne. Bestyrelsen hjælper med at se, om de listede løsører er ting, som indgår i vurderingen, – eller som evt. slet ikke må være der 😊, f.eks. opvaskemaskine, vaskemaskine eller andet, hvis ikke du har en godkendt samletank.
 9. Når alt er i orden, bestiller bestyrelsen Vurderingsudvalget til at foretage en vurdering. Du bliver kon­taktet af Vurderingsudvalget for fastsættelse af tidspunktet for vurdering, da du meget gerne skal være til stede ved vurderingen. Vurdering af hus og have ko­ster kontant 1060, – kr. som betales kon­tant ved vurderingen.
 10. Når vurderingen er foretaget, færdig og sendt til dig, – og du har givet besked, til bestyrelsen, om du accepterer eller ønsker at anke vurderingen (inden for 14 dage), kan salget begynde.
 11. Der skal holdes 2 ”Åbent Hus Dag”, hvor sælger viser frem. Den ene skal være søndag efter kl. 15.00 (mail bestyrelsen, hvornår efter kl. 15.00) og tirsdag mellem kl. 16.00 og 18.00 lige inden/når, der er ”Åbent Kontor”.  Her holder bestyrelsen ekstra åbent mellem 18.00 og 18.30, for at svare på spørgsmål fra interesserede købere. Vi besvarer ikke pr. mail.
  Bestyrelsen opfordrer til, at sælger har vurderingen af kolonihaven fremme, så interesserede kan se den.
 12. Sælger skal maile et foto af sin kolonihave sammen med de to ønskede datoer/tid søndag for afholdelse af ”Åbent Hus”. Fra bestyrelsen har alle oplysninger, dokumenter og foto, skal der indregnes minimum 1 uge til at lave salgsmail og udsendelse til venteliste, og der skal også beregnes 1 uge fra modtagelse af mailen til ”Åbent Hus”, så de på ventelisten kan nå at kunne planlægge at kunne komme.
 13. Bestyrelsen udarbejder en salgsmail med oplysninger om datoerne, foto og oplysninger om bebyggel­sens størrelse og alder samt pris – og praktiske oplysninger, herunder deadline for besked. Kolonihaven bliver sat til salg og handlet efter vurderingsprisen. Bestyrelsen sender salgsmailen til alle på ventelisten på én gang. Oplys­ninger til dem på ventelisten om køb af kolonihave kan ses her: http://haveforeningengraen­sen.dk/venteliste/
 14. De, som vil købe, skal maile besked til bestyrelsen. Med mindre der er forhold der vanskeliggør det, er deadline for besked mellem 7 og 14 dage fra sidste ”Åbent Hus” dag.
 15. Bestyrelsen finder en køber ud fra tilsagn og ventelisten. Haveforeningen giver besked til såvel køber som sælger om køb af haven, når deadline er udløbet.
 16.  Køber modtager herefter dokumenter om køb- og salg af kolonihave fra bestyrelsen, som køber skal have tid til at sætte sig ind i og acceptere.
 17. Sælger har modtaget en digital købs- og salgskontrakt. Sælger skal sammen med køber udfyldt den digitale kontrakt og sende den pr. mail til haveforeningen med kopi til køber.  Bestyrelsen læser kontrakten igennem og tjekker, at alt er i orden. Er den det, sender bestyrelsen kontrakten tilbage til begge parter med udfyldt lejekontrakt til køber og forslag til dato for underskrivelse af kontrakten/salg af have.
 18. Bestyrelse, køber og sælger mødes i det hus, der skal sæl­ges. Det er bestyrelsen, som printer Købs- og salgskontrakterne ud i 3 eksemplarer – samt lejekontrakter – og har dem med til underskrift. Salget sker, den dag der skrives under.
 19. Sælger/køber skal betale 450,- kr. for berigtigelse af køb og salg. (Beløbet er 500, – kr. hvis alle dokumenterne ifm . salg er printet ud af foreningen.) Køber skal betale 350,- kr. for medlemskab af havefor­eningen. Salgsbeløbet, berigtigelse og betaling for medlemskab skal være indsat på Haveforeningens kontonummer: 53810254826 i Arbejdernes Landsbank – som selvstændige beløb, så de er at se på kontoen senest kl. 12.00, samme dag som vi mødes og skriver under. Ellers er der ikke salg den dag. Flere har lidt problemer med at kunne overføre beløbet. Et ekstra 0 eller to – mellem 5381 og 254826 skulle hjælpe på problemet – ellers kontakt din egen bank eller Arbejdernes Landsbank.
 20. Købs- og salgskontrakten kigges igennem igen på salgsdagen, køber dokumentere (sygesikringsbevis fra indeværende år eller bopælsattest), at være bosiddende i Aarhus Kommune – og der underskrives kontrakt og lejekontrakt. Nøgler, byggegodkendel­ser, tegninger mm. overleveres til køber og el og vand aflæses. Køber og sælger afregner selv allerede betalt haveleje. El og vand afregner kasserer automatisk med sælger.
 21. Salgsbeløbet udbetales tidligst, når perioden for fortrydelsesretten (6 hverda­ge) er forbi og alle afreg­ninger/dokumenter ifm. køb/salg er afklaret og afsluttet. Der går typisk 2 – 3 dage efter sidste fortrydelsesdagsret til pengene er at se på sælgers konto.

Mvh. Bestyrelsen.